ผลิตภัณฑ์และบริการ

graphic
graphic

รายละเอียดสินเชื่อ รถบรรทุก

สินเชื่อสำหรับคนมีเล่มทะเบียนและรีไฟแนนซ์ รถยนต์นั่งส่วนบุคคล(เก๋ง)และรถกระบะ ให้บริการสินเชื่อจำนำทะเบียน (Car for Cash)เพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงิน บริการด้วยความจริงใจ โปร่งใส และเป็นกันเอง ไม่ต้องจอดรถ รถยังมีใช้ วงเงินสูง รับรถเก๋ง กระบะ อายุรถสูงสุดถึง 20 ปี (รวมระยะเวลาการผ่อน)อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.60% ต่อเดือน สินเชื่อจำนำทะเบียนรถยนต์ รถทำเงิน ผ่อนสั้น ผ่อนยาว เลือกได้นาน 12-60 เดือน รับจัดทั่วประเทศ
เอกสารประกอบการสมัครสินเชื่อรถยนต์ เอสจี แคปปิตอล รถทำเงิน
สำหรับบุคคลธรรมดา
graphic
สำเนาบัตรประชาชนของผู้ขอสินเชื่อ และผู้ค้ำประกัน
(เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอสินเชื่อ และผู้ค้ำประกัน
(เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
เอกสารแสดงรายได้ เช่น สลิปเงินเดือน, สำเนาหนังสือรับรองเงินเดือน หรือเอกสารอื่น ๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้
สำเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ / ประจำ / กระแสรายวัน ย้อนหลัง 6 เดือน เล่มทะเบียนรถตัวจริง (ใช้สำเนาเล่มทะเบียนรถในกรณีรีไฟแนนซ์เท่านั้น)
สำเนากรมธรรม์ประกันภัย (อย่างน้อยประเภท 3) และ พ.ร.บ. รถยนต์ หรือรถกระบะเพื่อนัดตรวจสภาพ (คันที่ขอยื่นสินเชื่อ)
สำหรับนิติบุคคล
graphic
สำเนาหนังสือรับรองบริษัทที่มีประทับตราบริษัท พร้อมผู้มีอำนาจลงนาม (ไม่เกิน 30 วัน)
สำเนาใบ ภพ.20 หรือ ภพ.30
เอกสารแสดงรายได้ เช่น บัญชีธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน, งบการเงิน ย้อนหลัง 3 ปี หรือเอกสารอื่น ๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้
สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / เจ้าของกิจการและผู้ค้ำประกัน (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
เล่มทะเบียนรถตัวจริง (ใช้สำเนาเล่มทะเบียนรถในกรณีรีไฟแนนซ์เท่านั้น)
สำเนากรมธรรม์ประกันภัย (อย่างน้อยประเภท 3) และ พ.ร.บ. รถยนต์หรือรถกระบะเพื่อนัดตรวจสภาพ (คันที่ขอยื่นสินเชื่อ)
คุณสมบัติตามเกณฑ์ เอกสารการกู้ครบ อนุมัติไว
หมายเหตุ* การอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด