ระบุรหัสพนักงานขาย หรือ ชื่อ นามสกุล พนักงานขาย

รหัส ชื่อ-นามสกุล สาขา