รายละเอียดสินเชื่อ รถบรรทุก

สินเชื่อสำหรับคนมีรถบรรทุก ให้บริการสินเชื่อจำนำทะเบียน (Car for Cash)และรีไฟแนนซ์ วงเงินสูง เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้กับธุรกิจ ให้บริการด้วยความจริงใจ โปร่งใส และเป็นกันเอง ไม่ต้องจอดรถ รถยังมีใช้ประกอบธุรกิจอยู่ รับรถบรรทุก/รถหัวลาก 4-18 ล้อ อายุสูงสุดถึง 25 ปี (รวมระยะเวลาการผ่อน) อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.55% ต่อเดือน สินเชื่อจำนำทะเบียนรถยนต์ รถทำเงิน ผ่อนสั้น ผ่อนยาว เลือกได้นาน 12-72 เดือน รับจัดทั่วประเทศ

สมัครสินเชื่อรถทำเงิน
เอกสารประกอบการสมัครสินเชื่อ
สำหรับบุคคลธรรมดา
 1. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ขอสินเชื่อ และผู้ค้ำประกัน (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
 2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอสินเชื่อ และผู้ค้ำประกัน (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
 3. เอกสารแสดงรายได้ เช่น สลิปเงินเดือน, สำเนาหนังสือรับรองเงินเดือน หรือเอกสารอื่น ๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้
 4. สำเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ /ประจำ /กระแสรายวัน ย้อนหลัง 6 เดือน
 5. เล่มทะเบียนรถตัวจริง (ใช้สำเนาเล่มทะเบียนรถในกรณีรีไฟแนนซ์เท่านั้น)
 6. สำเนากรมธรรม์ประกันภัย (อย่างน้อยประเภท 3) และ พ.ร.บ.
สำหรับนิติบุคคล
 1. สำเนาหนังสือรับรองบริษัทที่มีประทับตราบริษัท พร้อมผู้มีอำนาจลงนาม (ไม่เกิน 30 วัน) สำเนาใบ ภพ.20 หรือ ภพ.30
 2. เอกสารแสดงรายได้ เช่น บัญชีธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน, งบการเงิน ย้อนหลัง 3 ปี หรือเอกสารอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้
 3. สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม /เจ้าของกิจการและผู้ค้ำประกัน (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
 4. เล่มทะเบียนรถตัวจริง (ใช้สำเนาเล่มทะเบียนรถในกรณีรีไฟแนนซ์เท่านั้น)
 5. สำเนากรมธรรม์ประกันภัย (อย่างน้อยประเภท 3) และ พ.ร.บ.

คุณสมบัติตามเกณฑ์ เอกสารการกู้ครบ อนุมัติไว
หมายเหตุ *การอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด