คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

นายพิพิธ พิชัยศรทัต
นายพิพิธ พิชัยศรทัต
ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และกรรมการอิสระ
นายพงษ์ศักดิ์ อัชชะกุลวิสุทธิ์
นายพงษ์ศักดิ์ อัชชะกุลวิสุทธิ์
กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และกรรมการอิสระ
นายกิตติพงศ์ กนกวิไลรัตน์
นายกิตติพงศ์ กนกวิไลรัตน์
กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล