คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายพงษ์ศักดิ์ อัชชะกุลวิสุทธิ์
นายพงษ์ศักดิ์ อัชชะกุลวิสุทธิ์
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ
นายพิสิทธิ์ พัวพันธ์
นายพิสิทธิ์ พัวพันธ์
กรรมการบริหารความเสี่ยง
นางสาวบุษบา กุลศิริธรรม
นางสาวบุษบา กุลศิริธรรม
กรรมการบริหารความเสี่ยง
นายต่อพงษ์ สุนทรวิภาต
นายต่อพงษ์ สุนทรวิภาต
กรรมการบริหารความเสี่ยง และเลขานุการคณะบริหารความเสี่ยง