คณะกรรมการบริษัท

นายพิพิธ พิชัยศรทัต
นายพิพิธ พิชัยศรทัต
ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และกรรมการอิสระ
นายสุรนิตย์ สรสุชาติ
นายสุรนิตย์ สรสุชาติ
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
นายพงษ์ศักดิ์ อัชชะกุลวิสุทธิ์
นายพงษ์ศักดิ์ อัชชะกุลวิสุทธิ์
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
นางสาวบุษบา กุลศิริธรรม
นางสาวบุษบา กุลศิริธรรม
กรรมการผู้จัดการ และกรรมการ
นายกิตติพงศ์ กนกวิไลรัตน์
นายกิตติพงศ์ กนกวิไลรัตน์
กรรมการ และกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
นายพีรนาถ โชควัฒนา
นายพีรนาถ โชควัฒนา
กรรมการ
นายพิสิทธิ์ พัวพันธ์
นายพิสิทธิ์ พัวพันธ์
กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ
นางอรวรรณ เต็มสงสัย
นางอรวรรณ เต็มสงสัย
เลขานุการบริษัท